Kezdőlap | Állásajánlatok | Kapcsolatfelvétel | Elérhetőségek


A WWW.NEXUSPORTAL.HU ADATVÉDELMI ELVEI ÉS GYAKORLATA

1. Preambulum
1.1. A jelen rendelkezések tárgya a NEXUS Személyzeti Tanácsadó és Közvetítő Iroda (6000 Kecskemét, Kőhíd u. 17.) (továbbiakban a "Szolgáltató"), a www.nexusportal.hu weboldal (továbbiakban a "Weboldal") adatvédelmi és - kezelési elveinek és gyakorlatának (a továbbiakban az "Adatvédelmi Nyilatkozat") meghatározása.
1.2. Az Adatvédelmi Nyilatkozat megalkotásánál figyelembe vett jogszabályi rendelkezések különösen: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; A hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.
1.3. Az Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a Szolgáltató online szolgáltatásainak minden területén, minden egyén számára, bármiféle (nemi, faji, vallási, stb.) megkülönböztetés nélkül biztosítva legyen, hogy alapvető jogait tiszteletben tartják személyes adatainak gépi feldolgozása során. Az Adatvédelmi Nyilatkozatot a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2. Fogalom meghatározások az Adatvédelmi Nyilatkozat alkalmazása során
2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: az "érintett" vagy a "Felhasználó") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2.2. különleges adat:
2.2.1. a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
2.2.2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
2.7. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.8. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.10. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
2.11. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.12. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
2.13. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;
2.14. személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
2.15. adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
2.16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.17. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.
3. Az adatalanyt védő előírások
3.1. A személyes adat minősége
3.1.1. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
3.2. A személyes adat kezelése
3.2.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
3.2.2. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
3.2.3. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.
3.3. A különleges adat kezelése
3.3.1. Különleges adat akkor kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
b) a 4.2.1. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében, az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli;
c) egyéb esetekben azt törvény elrendeli.
3.4. Az adatkezelés célhoz kötöttsége
3.4.1. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
3.4.2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
3.4.3. Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
3.4.4. Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
3.4.5. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
3.4.6. Kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelést közérdekből lehet elrendelni.
3.5. Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása
3.5.1. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
3.5.2. Az előző pontban foglaltakat kell alkalmazni a Szolgáltató által kezelt adatok összekapcsolására is.
3.6. Adatbiztonság
3.6.1. Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
3.6.2. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.
4. Az érintettek jogai és érvényesítésük
4.1. Tájékoztatás, az adatok helyesbítése és törlése
4.1.1. Az érintett
a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
4.1.2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás - és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség - időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet.
4.1.3. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
4.1.4. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.
4.1.5. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
4.1.6. A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett - a 4.1.1. pont b) alpontjában foglaltak szerint - kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
4.1.7. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
4.2. Tiltakozási jog
4.2.1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
4.2.2. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
4.2.3. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek az előző pont alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat.
4.2.4. Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a 4.2.2. alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - e törvény szerint - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
4.2.5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 4.2.4. pontban meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
4.2.6. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
4.3. Bírósági jogérvényesítés
4.3.1. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
4.3.2. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
4.3.3. A perre az adatkezelő székhelye (lakóhelye) szerinti bíróság az illetékes. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
4.3.4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére, az automatizált egyedi döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.
4.3.5. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.
5. Egyéb adatvédelmi információk
5.1. Regisztráció
5.1.1. A Szolgáltató egyes, a Weboldal útján elérhető szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználónak regisztrációs ívet, illetve kapcsolat-felvételi űrlapot kell kitöltenie. A regisztráció, illetve a kapcsolat-felvételi űrlap kitöltése során a Felhasználó által megadott információkat, adatokat Szolgáltató a Felhasználó által a vele létesíteni kívánt, illetve esetlegesen köztük már fennálló jogviszony céljainak elérése érdekében, illetve szabályainak figyelembevételével jogosult kezelni, illetve bármely módon felhasználni.
5.2. Linkek
5.2.1. Szolgáltató egyes szolgáltatásait a Weboldalon elhelyezésre kerülő, más szolgáltatók weboldalaira vezető kapcsolódási pontok (linkek) útján biztosítja. Az ezen linkek útján elérhető oldalak tartalmáért, illetve adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
5.3. Bannerek
5.3.1. Szolgáltató egyes szolgáltatásait a Weboldalon elhelyezésre kerülő bannerek útján biztosítja, mely bannerek tartalmáért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
5.4. Önéletrajzok feltöltése
5.4.1. A regisztráció során lehetősége van magyar és idegen nyelvű önéletrajzát és egyéb pályázati dokumentumait (motivációs levelét, vagy akár fényképét, stb.) adatbázisunkban elhelyezni.
5.4.2. Kizárólag Ön dönt arról, hogy milyen személyes és egyéb adatokat kíván közölni önéletrajzában. Önéletrajzát akár személyes adatai nélkül is elküldheti. Amennyiben nemcsak névtelen önéletrajzot szeretne feltölteni, hanem azt szeretné, hogy az Ön iránt érdeklődő vállalatok megtekinthessék személyes adatokat is tartalmazó önéletrajzát, valamint egyéb pályázati anyagait és közvetlenül felvehessék Önnel a kapcsolatot, úgy önéletrajzában és egyéb pályázati dokumentumaiban megadhatja személyes adatait. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Szolgáltató semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy valamely felhasználó az Avtv. rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott felhasználó regisztrációját törölni.
5.4.3. Az önéletrajzát és egyéb pályázati dokumentumait bármikor saját kezűleg módosíthatja, frissítheti és törölheti. Közös érdekünk, hogy önéletrajzában és egyéb pályázati dokumentumaiban szereplő adatai mindenkor pontosak, teljesek és időszerűek legyenek. Ennek megfelelően kérjük, hogy az önéletrajzában és egyéb pályázati dokumentumaiban szereplő adatait - azok változása esetén - megfelelően módosítani, aktualizálni, illetve törölni szíveskedjen.
5.4.4. Önéletrajzát és egyéb pályázati dokumentumait az Ön hozzájárulása alapján továbbítjuk, illetve hozzáférhetővé tesszük mindazon a társaságunkkal ügyfélkapcsolatban álló vállalatok számára, akiknek az érdeklődésére az Ön anyagai az Ön által a Weboldalon történő regisztráció során megadott, vagy a vállalatok preferenciái alapján számot tartanak (Adattovábbítás). Az adattovábbítás kizárólagos célja, hogy a potenciális munkáltatók, illetve állásközvetítők közvetlenül Önnel felvehessék a kapcsolatot, illetve közvetlenül hozzáférjenek az Ön által a Weboldal adatbázisában elhelyezett adatokhoz. Amennyiben adatait a weboldalra feltölti, azt úgy tekintjük, hogy Ön valamennyi, az adatbázisunkban szereplő szervezet felé irányuló adattovábbításhoz hozzájárult. Jelezzük, hogy nincs ráhatásunk arra, hogy azon vállalatok, amelyek hozzáférnek az Ön adataihoz, betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló vállalatok jogszabályszerű adatkezeléséért, valamint az on-line adatátvitelért. Biztosíthatjuk azonban, hogy adatkezelői minőségünkben minden tőlünk telhetőt elkövetünk azért, hogy Ön maradéktalanul gyakorolhassa információs önrendelkezési jogát. Amennyiben az adattovábbítással érintett személyek vagy szervezetek által végzett adatkezelésekről további információt szeretne kapni, kérjük, hogy lépjen közvetlen kapcsolatba az adott adatkezelővel.
5.4.5. Önéletrajzát és egyéb pályázati dokumentumait a feltöltést követően 90 napig tároljuk adatbázisunkban, kivéve amennyiben azokat Ön korábban törli (amelyre bármikor lehetősége van), illetve ha frissítési kérésünknek eleget tesz.
5.5. Felmérések, kérdőívek
5.5.1. Időről időre felhívjuk látogatóinkat, illetve felhasználóinkat, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően felmérések, kérdőívek kitöltésével adatokat közöljenek.
5.5.2. A részvétel ezen információ-gyűjtéseken minden esetben önkéntes, esetleges adatszolgáltatás kizárólag az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik. Látogatóink, illetve felhasználóink minden esetben szabadon dönthetnek, hogy személyes adatokat (mint név és e-mail cím), vagy kizárólag demográfiai információkat (mint postai irányítószám és állás) bocsátanak rendelkezésünkre.
5.6. Tájékoztatás
5.6.1. Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: info@nexusportal.hu

 

 
Kezdőlap | Impresszum | Adatvédelem | Kapcsolatfelvétel

©2023. Minden jog fenntartva.