Kezdőlap | Állásajánlatok | Kapcsolatfelvétel | Elérhetőségek


Szabadság:

Rendes szabadság

A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll.
A munkavállalót a szabadság a további munkaviszonya után is megilleti.
A munkavállalónak évi rendes szabadság akkor is jár, ha a munkáltató őt nem teljes munkaidőben alkalmazta.

Meghatározott esetekben a munkaviszony szünetelésének időtartamára is jár szabadság. Ezek az esetek a következők:

 • a keresőképtelenséget okozó betegség;
 • a szülési szabadság;
 • a tizennégy éven aluli gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első éve;
 • a harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság;
 • a tartalékos katonai szolgálat ideje,
 • minden olyan munkában nem töltött idő, amikor a munkavállaló távolléti díj-, illetve átlagkereset-fizetésben részesül.

 • Az alapszabadság mértéke

  Fő szabály szerint húsz munkanap, azonban ez az életkortól függően ez a következők szerint emelkedik:
  a) huszonötödik életévétől huszonegy;
  b) huszonnyolcadik életévétől huszonkettő;
  c) harmincegyedik életévétől huszonhárom;
  d) harmincharmadik életévétől huszonnégy;
  e) harmincötödik életévétől huszonöt;
  f) harminchetedik életévétől huszonhat;
  g) harminckilencedik életévétől huszonhét;
  h) negyvenegyedik életévétől huszonnyolc;
  i) negyvenharmadik életévétől huszonkilenc;
  j) negyvenötödik életévétől harminc
  munkanapra a rendes szabadság mértéke.

  A hosszabb tartamú szabadság abban az évben illeti meg először a munkavállalót, amelyben a meghatározott életkort betölti.

  Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött, részére a szabadság arányos része jár. Ha a rendes szabadság kiszámításánál töredéknap keletkezik, a fél napot elérő töredék egész munkanapnak számít.

  Pótszabadság

  1. A fiatal munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amelyben a fiatal munkavállaló a tizennyolcadik életévét betölti.

  2. A szülők döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a tizenhat évesnél fiatalabb
  a) egy gyermeke után kettő,
  b) két gyermeke után négy,
  c) kettőnél több gyermeke után összesen hét
  munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

  3. A vak munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár.

  4. A föld alatt állandó jelleggel dolgozó, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát eltöltő munkavállalót, évenként öt munkanap pótszabadság illeti meg.

  5. Kollektív szerződés, illetve munkaszerződés az (1)-(5) bekezdésben foglaltakon túlmenően egyéb pótszabadságokat is megállapíthat.

  A szabadság kiadása

  A szabadság kiadásának időpontját a munkáltató határozza meg, azonban a munkavállalót előzetesen meg kell hallgatni.

  Az alapszabadság egynegyedét azonban - a munkaviszony első három hónapját kivéve - a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie.

  A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.
  Ez alól van kivétel: a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek esetén a szabadságot legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig, kollektív szerződés rendelkezése esetén a tárgyévet követő év december 31-ig, valamint a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül adja ki, ha az esedékesség éve eltelt.

  A szabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni.

  A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt egy hónappal közölni kell. Az időpontot a munkáltató csak rendkívül indokolt esetben változtathatja meg, és a munkavállalónak ezzel összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit köteles megtéríteni.

  A munkáltató a munkavállaló már megkezdett szabadságát kivételesen fontos érdekből megszakíthatja. Ebben az esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre, illetőleg a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít be. A munkavállalónak a megszakítással összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit a munkáltató köteles megtéríteni.

  A szabadság megváltása
  A munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor, illetőleg sorkatonai vagy polgári szolgálatra történő behívásakor, ha az őt megillető szabadságot nem kapta meg, azt pénzben kell megváltani.

  Semmilyen egyéb esetben a szabadságot pénzben megváltani nem lehet; ettől érvényesen eltérni nem lehet.

  A szabadság ellenértékének kifizetése
  Ha a munkavállaló a munkaviszonya megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a munkáltatónál töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett munkabért köteles visszafizetni. Nem követelhető vissza a túlfizetés, ha a munkaviszony a munkavállaló nyugdíjazása vagy halála, illetve a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnt meg, vagy a munkavállalót sorkatonai, illetve polgári szolgálatra hívták be.

  Betegszabadság

  A munkavállalót a betegsége miatti keresőképtelenség idejére naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadság illeti meg.
  A munkavállaló keresőképtelenségét kizárólag a kezelőorvos igazolhatja.

  A betegszabadság időtartamára a munkavállaló részére távolléti díjának 80 százaléka jár.

  Egyéb munkaidő-kedvezmények

  1. szülési szabadság
  A terhes, illetőleg a szülő nőt huszonnégy hét szülési szabadság illeti meg. Ezt úgy kell kiadni, hogy négy hét lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen.

  2. fizetés nélküli szabadság
  A munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg
  a) a gyermek harmadik életéve betöltéséig a gyermek gondozása céljából;
  b) a gyermek tizennegyedik életéve betöltéséig, ha a munkavállaló a gyermek gondozása céljából gyermekgondozási segélyben részesül;
  c) a gyermek tizenkettedik életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében.

  3. szoptatás idejére járó munkaidő kedvezmény
  A nőnek a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy óra ezt követően a kilencedik hónap végéig egy óra munkaidő-kedvezmény jár. Ikrek esetében a munkaidő-kedvezmény az ikrek számának megfelelő mértékben jár.

  4. apának járó munkaidő kedvezmény
  Gyermeke születése esetén öt munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát, melyet legkésőbb a születést követő második hónap végéig kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni. A munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díj jár.

  5. közeli hozzátartozó ápolása, gondozása céljából igénybe vett munkaidő kedvezmény
  A munkavállalónak - kérelmére - a tartós, előreláthatólag harminc napot meghaladó ápolásra vagy gondozásra szoruló közeli hozzátartozója otthoni ápolása céljából az ápolás idejére, de legfeljebb két évre a munkáltató fizetés nélküli szabadságot köteles engedélyezni, ha a munkavállaló az ápolást személyesen végzi. A tartós otthoni ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja.

  6. Lakásépítésre igénybe vehető munkaidő kedvezmény
  A munkavállalónak - kérelmére - egy évig terjedő fizetés nélküli szabadságot kell engedélyezni, ha a munkavállaló magánerőből a saját részére lakást épít. A fizetés nélküli szabadságot az építési engedélyben megnevezett személy vagy helyette a vele együtt élő házastárs (élettárs) igényelheti.

   

   
  Kezdőlap | Impresszum | Adatvédelem | Kapcsolatfelvétel

  ©2023. Minden jog fenntartva.