Kezdőlap | Állásajánlatok | Kapcsolatfelvétel | Elérhetőségek


Munkabér:

Általános szabályok

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen.
A munkavállalót megillető munkabér mértéke - eltérő megállapodás hiányában - a munkaszerződésben megállapított személyi alapbérrel azonos.

FONTOS!
A magyar jogszabály is tartalmazza az egyenlő munkáért egyenlő bér alapelvét, amelyet a munkáltatónak a bérek meghatározásakor maradéktalanul figyelembe kell venni.

Milyen szempontok alapján lehet eldönteni, hogy két munka egyenlő vagy egyenlő értékű-e?

Ennek megállapításánál figyelembe kell venni:

 • az elvégzett munka természetét,
 • minőségét,
 • mennyiségét,
 • a munkakörülményeket,
 • a szükséges szakképzettséget,
 • fizikai vagy szellemi erőfeszítést,
 • tapasztalatot,
 • felelősséget

 • Fontos szabály, hogy az összehasonlítás során munkabérnek kell tekintetni minden, a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás.

  Milyen formában állapítható meg a munkabér?

  A munkabér időbérként vagy teljesítménybérként, illetve a kettő összekapcsolásával állapítható meg, azonban a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbért minden esetben időbérben kell meghatározni.

  Tekintettel arra, hogy a teljesítménybér meghatározása a munkavállalót nagyon kiszolgáltatott helyzetbe hozza, és a bérmegállapítás ezen formája munkáltatói visszaélésekre adhat okot a jogszabály nagyon szigorú szabályokat határoz meg erre vonatkozóan:

  a) A teljesítménybérhez teljesítendő követelményeket a munkáltató előzetes eljárás alapján köteles meghatározni, objektív méréseket és számításokat figyelembe véve, úgy, hogy a meghatározott követelmény rendes munkaidőben százszázalékosan teljesíthető legyen.
  b) Ezen teljesítménykövetelmény megállapítása során tekintettel kell lenni olyan feltételekre is amelyeket a munkavállaló nem tud befolyásolni (pl.: a munkavégzés, a munkaszervezés és az alkalmazott technológia objektív körülményeire). Ha ide kapcsolódó okból a követelmények teljesítése jelentős részben nem kizárólag a munkavállalón múlik, garantált bér megállapítása is kötelező, amelyet a munkavállaló akkor is megkap, ha a meghatározott követelményeket nem teljesítette.
  c) A teljesítménykövetelményt és a teljesítménybér-tényezőket alkalmazásuk előtt írásban, vagy az adott munkahelyen szokásos módon közölni kell a munkavállalóval.
  d) Abban az esetben, ha a munkáltató és a munkavállaló között a teljesítménybérre vonatkozóan vitás kérdés merül fel a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy eljárása nem sértette meg az a-c) pontokban meghatározott követelményeket, és megtartotta a jóhiszeműség és a tisztesség követelményét.

  A minimálbér

  Mind személyi alapbérként, mind teljesítménybérként legalább a kötelező legkisebb munkabért azaz a minimálbért meg kell fizetni. Ettől a kötelező szabálytól a nem lehet eltérni.

  Mennyi volt és mennyi most az érvényes minimálbér?
  Az adott időszakokban érvényes minimálbér bruttó összegét az alábbi táblázat tartalmazza:

  Időszak                   Havibér      Órabér
  2008. 01. 01-től   69 000
  2007. 01. 01-től    65 500
  2006. 01. 01-től    62 500
  2005. 01. 01-től    57 000
  2004. 01. 01-től    53 000          305
  2002. 01. 01-től    50 000          288
  2001. 01. 01-től    40 000          230
  2000. 01. 01-től    25 500          147
  1999. 01. 01-től    22 500          129,50
  1998. 01. 01-től    19 500          112,50
  1997. 01. 01-től    17 000          98
  1996. 02. 01-től    14 500          83,50
  1995. 02. 01-től    12 200          71
  1994. 02. 01-től    10 500          60,50
  1993. 02. 01-től    9 000          52
  1992. 01. 01-től    8 000          44
  1991. 04. 01-től    7 000         38,50
  1991. 01. 01-től    5 800         32
  1990. 09. 14-től    5 600         31

  Speciális rendelkezés:
  A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybér-tényezőket úgy kell megállapítani, hogy a teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje; ettől érvényesen eltérni nem lehet.

  Milyen szempontok figyelembevételével állapítja meg a kormány a minimálbér mértékét? Figyelembe kell venni
  - a munkavállalók szükségleteit, mérlegelve a munkabérek országos szintjét,
  - az életfenntartási költségeket,
  - a társadalombiztosítási juttatásokat és az egyes társadalmi csoportok viszonylagos életszínvonalát, továbbá a gazdasági körülményeket, ideértve a gazdasági fejlődés követelményeit, a termelékenységi szinteket és a magas szintű foglalkoztatottság fenntartásának kívánatos voltát is.

  Pótlékok

  A munkavállalót meghatározott esetekben alapbérén felül bérpótlék illeti meg.
  Minek az alapulvételével kell a pótlék összegét kiszámítani?

  A bérpótlék számítási alapja - a felek közötti eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló személyi alapbére.

  Az egyes bérpótlékok 1. Éjszakai munkavégzés esetén: 15%

  2. Műszakpótlékok:
  a. délutáni-
  b. éjszakai műszakpótlék
  Kinek jár? Többműszakos munkaidő-beosztásban , illetve a megszakítás nélküli munkarendben [118. § (2) bekezdés] foglalkoztatott munkavállalóknak jár.

  Mértéke:
  Többműszakos munkaidő-beosztásban
  délutáni műszakban történő munkavégzés [117. § (1) bekezdés f) pont] esetén 15%
  éjszakai műszakban történő munkavégzés [117. § (1) bekezdés g) pont] esetén 30 %

  Megszakítás nélküli munkarendben
  délutáni műszak után + 5% (összesen: 20%)
  éjszakai műszak után + 10 % (összesen: 40%)

  3. Rendkívüli munkavégzés (túlmunka, túlóra) esetén a pótlék 50%
  DE! Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása előírhatja, hogy ellenértékként - pótlék helyett - szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál.

  A pihenőnapon vagy pihenőidőben végzett munka esetén a pótlék mértéke 100 %.
  DE! A pótlék mértéke ötven százalék, ha a munkavállaló másik pihenőnapot (pihenőidőt) kap.

  4. Készenlét esetén 20 %, 5. Ügyelet esetén 40 %

  FONTOS! Ha az ügyeletet, illetve a készenlétet teljesítő munkavállalót munkára veszik igénybe, a rendkívüli munkavégzés esetén járó pótlék illeti meg

  6. Munkaszüneti napon a munkaidő-beosztás alapján végzett munka esetén

 • a havidíjas munkavállalót - a havi munkabérén felül - a munkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabére illeti meg,
 • a teljesítménybérrel vagy órabérrel díjazott munkavállalót - a munkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabérén felül - távolléti díja is megilleti.
 • a munkaszüneti napon rendkívüli munkavégzésre kötelezett munkavállalót a túlóra esetén járó pótlék is megilleti

 • 7. Vasárnapi munkavégzés esetén 50%, de csak három vagy ennél több műszakos munkarendben, vagy pihenőnap összevonása esetén!

  FONTOS! nem jogosult vasárnapi pótlékra

 • a megszakítás nélküli munkarendben, illetve munkakörben,
 • a rendeltetése folytán vasárnap is működő munkáltatónál, illetve munkakörben foglalkoztatott,
 • a részmunkaidő esetén a felek megállapodása alapján rendes munkaidőben kizárólag szombaton és vasárnap foglalkoztatott, valamint
 • az idénymunkát végző munkavállaló.

 • Támogatások

  1. tanulmányi szerződés
  Tanulmányi szerződés alapján a munkáltató a munkavállaló meghatározott tanulmányai folytatásához nyújt segítséget.

  2. költségtérítés
  153. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a munkavállalónál szükségesen és indokoltan merült fel, továbbá a munkáltató érdekében felmerült egyéb szükséges költségeket, ha az utóbbihoz a munkáltató előzetesen hozzájárult. (2) A munkába járással összefüggő költségeket külön jogszabály szerint kell megtéríteni.

  3. munkaruha
  (2) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani.

  4. utazási költségek

  Szociális juttatások

  A munkavállaló részére meghatározott esetekben a munkáltató szociális támogatást nyújthat.

  Mit támogathat a munkáltató?

 • a munkavállalók kulturális, jóléti, egészségügyi szükségleteinek kielégítését,
 • a munkavállalók életkörülményeik javítását.
 • a munkáltató az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárban (önkéntes nyugdíjpénztár, önkéntes egészségpénztár, önkéntes önsegélyező pénztár) tag munkavállalói tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalhatja (munkáltatói hozzájárulás).


 • A támogatásokat, illetve ezek mértékét a kollektív szerződés határozza meg, de a munkáltató a munkavállaló részére ezen túlmenően is nyújthat támogatást.

  Mi az a távolléti díj és mikor jár?

  A munkavállalónak meghatározott esetekben távolléti díj jár.

  Mikor?

 • ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendeli
 • ha munkaviszonyra vonatkozó szabály munkavégzés nélkül munkabér fizetését írja elő, azonban annak mértékét nem határozza meg.
 • amíg a munkavállaló állampolgári kötelezettségét teljesíti (pl. bíróságon tanúskodik)
 • közeli hozzátartozója halálakor, esetenként legalább két munkanapon át
 • a kötelező orvosi vizsgálat (ideértve a terhességgel összefüggő orvosi vizsgálatot is) teljes időtartamára
 • a véradás miatt távol töltött teljes időtartamra, a munkahelyen kívül szervezett véradás esetén legalább négy órára
 • a munkaszüneti nap miatt kiesett időre
 • a szabadság időtartamára
 • a szoptatási munkaidő-kedvezmény idejére (A nőnek a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy óra ezt követően a kilencedik hónap végéig egy óra munkaidő-kedvezmény jár. Ikrek esetében a munkaidő-kedvezmény az ikrek számának megfelelő mértékben jár.)
 • a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott munkavégzés alóli felmentés időtartamára.


 • Ha a munkavállalónak a munkáltató engedélye alapján nem kell munkát végeznie, az emiatt kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint jár díjazás.

  A munkavállalót, ha a munkáltató működési körében felmerült okból nem tud munkát végezni, az emiatt kiesett munkaidőre (állásidő) személyi alapbére illeti meg.

  Hogyan kell a távolléti díj mértékét kiszámolni?

  A távolléti díjba bele kell számolni:

 • a távollét idején (időszakában) érvényes személyi alapbér,
 • a rendszeres bérpótlékok
 • a munkaidő-beosztástól eltérő, illetve a munkaidőkereten felül elrendelt rendkívüli munkavégzés miatti kiegészítő pótlék

 • Ezek együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga illeti meg a munkavállalót.

  Mi vehető figyelembe a fentiek szerint bérpótlékként?

 • munkaviszonyra vonatkozó szabályban, illetőleg a munkaszerződésben rögzített azon bérpótlékok, amelyek a munkavállalót munkavégzés esetén folyamatosan megilletik.
 • adott esetben műszakpótlék is figyelembe vehető
 • kétműszakos munkaidő-beosztásban történő foglalkoztatás esetén a személyi alapbére 7,5 százaléka,
 • kétműszakos munkaidő-beosztásban történő foglalkoztatás esetén, ha az éjszakai műszak aránya a heti, illetőleg havi munkaidőkeret 30 százalékát meghaladja, valamint három műszakos munkaidő-beosztásban történő foglalkoztatás esetén a személyi alapbére 15 százaléka,
 • megszakítás nélküli munkarendben történő foglalkoztatás esetén személyi alapbére 20 százaléka
 • rendkívüli munkavégzés miatti kiegészítő pótlék, amely abban az esetben jár, ha a munkavállaló a tárgyévet megelőző évben több mint ötven óra - a
  munkaidő-beosztástól eltérő, illetve a munkaidőkereten felül elrendelt - rendkívüli munkavégzést teljesített
 • ha a rendkívüli munkavégzés száz óránál kevesebb volt,a személyi alapbér három százaléka;
 • ha száz óra, vagy ennél több volt, a személyi alapbér öt százaléka.

 • Átlagkereset és számítási módja

  Ha a munkavállalónak átlagkeresetet kell fizetni, részére az átlagszámítás alapjául szolgáló időszakra kifizetett munkabér időarányosan számított átlaga jár.

  Az átlagkereset-számítás alapjául az utolsó négy naptári negyedévre kifizetett munkabérek szolgálnak.

  A munkabér védelme

  A munkabér kifizetése

  1. A munkabért a magyar törvényes pénznemben kell megállapítani és kifizetni.
  2. Azt utalvány vagy más formában fizetni tilos. E rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a munkáltató kollektív szerződés rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján a munkabért vagy annak meghatározott részét a munkavállaló bankszámlájára átutalja.
  3. Munkaviszonyra vonatkozó szabály természetbeni munkabért állapíthat meg olyan árucikkben vagy szolgáltatásban, amely a munkavállaló és családtagjai szükségleteinek kielégítéséhez járul hozzá, de ez a pénzben meghatározott munkabér húsz százalékát nem haladhatja meg. Nem adható természetbeni munkabérként szeszes ital vagy más, az egészségre káros élvezeti cikk.
  4. A munkavállaló részére járó munkabért, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik, havonta utólag egy ízben kell elszámolni és kifizetni. Ha a munkaviszony egy hónapnál rövidebb ideig tart, a munkabért a munkaviszony végén kell elszámolni és kifizetni.
  5. Ha a munkavállaló részére járó munkabér vagy annak része alapjául szolgáló eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg, azt ennek megfelelő időpontban kell kifizetni. Előleget azonban - legalább havonta - ilyen esetben is fizetni kell.
  6. A munkabért - ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik - a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni.
  7. A sorkatonai vagy polgári szolgálat teljesítését követően harminc napon belül munkaviszonyt létesítő vagy a fennálló munkaviszonyában tizennégy napon belül tovább foglalkoztatott munkavállaló részére két hétre járó személyi alapbérét - kérésére - előre ki kell fizetni. Az így kifizetett bért - eltérő megállapodás hiányában - két hónapon belül két részletben lehet levonni. Ha a munkavállaló munkaviszonya előbb megszűnik, a vissza nem térített bér munkabéréből levonható.
  8. Ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén, illetve a munkáltató telephelyén, akkor kérésére munkabérét a bérfizetés előtti utolsó itt töltött munkanapon kell kifizetni vagy a munkáltató költségére a tartózkodási helyére kell megküldeni.
  9. A munkáltató legkésőbb a szabadság megkezdése előtti munkanapon köteles kifizetni a szabadság idejére eső bérfizetési napon esedékes, valamint az igénybe vett rendes szabadság idejére járó munkabért.
  10. Ha a a munkaviszony a kifizetés előtt megszűnt, a munkabért a munkáltató köteles az esedékesség napján a munkavállaló által megadott címre elküldeni. Az elküldés költségei a munkáltatót terhelik.
  11. A munkabért a munkavállaló munkahelyén, illetve a munkáltató telephelyén kell kifizetni. Italboltban vagy más szórakozóhelyen munkabér csak az ott dolgozóknak fizethető ki; ettől érvényesen eltérni nem lehet.
  12. A munkabért munkaidőben kell kifizetni, kivéve, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérően rendelkezik.
  13. A munkabért a munkavállalónak kell kifizetni, kivéve ha erre mást felhatalmaz, illetőleg bírósági vagy más hatósági határozat ebben korlátozza.

  A munkabért védő egyéb szabályok

  1. Késedelmes kifizetés esetén a polgári jogi szabályokban meghatározott kamat jár.
  2. A munkavállaló részére munkabéréről részletes írásbeli elszámolást kell adni. Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló a kiszámítás helyességét, valamint a munkabérből való levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja; ettől érvényesen eltérni nem lehet.
  3. A munkabérből való levonásnak csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a munkavállaló hozzájárulása alapján van helye; ettől érvényesen eltérni nem lehet. Kivétel, hogy a munkáltató a munkavállaló részére történt előlegnyújtásból eredő követelését a munkabérből levonhatja.

  Jogalap nélkül kifizetett munkabér

  1. A munkabér jogalap nélküli kifizetése esetén, azt a munkavállalótól hatvan napon belül, írásbeli felszólítással lehet visszakövetelni. Erre 3 év áll a munkáltató rendelkezésre (általános elévülési idő), ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie vagy azt maga idézte elő.

  FONTOS!
  Tilos az olyan bérlevonás, amely a munkáltató, annak képviselője vagy közvetítő személy javára szolgál annak fejében, hogy a munkavállaló munkaviszonyt létesítsen, vagy azt megtartsa.

   

   
  Kezdőlap | Impresszum | Adatvédelem | Kapcsolatfelvétel

  ©2023. Minden jog fenntartva.