Kezdőlap | Állásajánlatok | Kapcsolatfelvétel | Elérhetőségek


Megszűntetés:

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

A megszűnés esetén a munkaviszony a felek akaratától függetlenül, külső körülmények folytán szűnik meg, míg a megszüntetés esetén valamely fél kifejezett erre irányuló akaratnyilatkozata folytán.

I. A munkaviszony megszűnése

A munkaviszony megszűnik például a a munkavállaló halálával, vagy a a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, valamint a törvényben meghatározott egyéb okok bekövetkezése esetén.

II. A munkaviszony megszüntetése

A munkaviszony megszüntetésének módjai:
a) közös megegyezéssel;
b) rendes felmondással;
c) rendkívüli felmondással;
d) azonnali hatállyal a próbaidő alatt;
e) a 88. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

A határozott időtartamú munkaviszony megszüntetése

Az ilyen jellegű munkaviszony megszüntetésére az általánosnál szigorúbb szabályok vonatkoznak ezért megszüntetése csak korlátozottan lehetséges.

A rendes felmondás

A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató rendes felmondással megszüntetheti. A munkáltató köteles felmondását megindokolni. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerűségét munkaügyi perben a munkáltatónak kell bizonyítania.

A munkavállaló munkavégzésére vagy magatartására hivatkozással történő munkáltatói felmondás előtt lehetőséget kell adni a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el.

A felmondás jogszerűségét mindig csak az adott eset körülményeinek és a felek megállapodásainak a ismeretében lehet vizsgálni.

Adott esetben a Legfelsőbb Bíróság jogellenesnek tekintette pl. azt a felmondást amelyben:
- a munkáltató a munkahelyi vezetőként foglalkoztatottnak a nála lévő egyedi eszközzel kapcsolatos közömbösségére, ebből következő bizalomvesztésre hivatkozott;
- a közforgalmú közlekedésben résztvevő járművet vezető munkavállaló a jármű vezetését kellő indok hiányában átengedte más személynek;
- a munkáltató csak általánosságban, összefoglalóan jelölte meg a felmondás indokát;
- a munkáltató rendeltetésellenesen gyakorolta a felmondáshoz való jogát;

- stb.

Felmondási védelem
A munkavállaló munkaviszonya nem szüntethető meg rendes felmondással bizonyos törvényben meghatározott esetekben (pl. táppénz, vagy Gyes, Gyed időtartama alatt). Az ilyen esetben közölt felmondás jogellenesnek minősül.

Felmondási idő
A felmondási idő legalább harminc nap, amely a munkaviszonyban töltött idő függvényében emelkedik, az egy évet azonban nem haladhatja meg.

Felmentés a munkavégzés alól
A munkáltató rendes felmondása esetén köteles a munkavállalót a felmondási idő felére a munkavégzés alól felmenteni. A munkavégzés alól a munkavállalót - legalább a felmentési idő felének megfelelő időtartamban - a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni.

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok
Bizonyos törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén csoportos létszámcsökkentésről beszélhetünk.
A törvény a csoportos létszámcsökkentés végrehajtására meghatározott és szigorú eljárási rendet ír elő, aminek be nem tartása a felmondás jogellenességét megalapozhatja meg.

Végkielégítés
A munkavállalót végkielégítés akkor illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg. Nem jár azonban végkielégítés a munkavállalónak, ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.
A végkielégítés mértéke a munkáltatónál munkaviszonyban töltött időhöz igazodik. * * * * * * A végkielégítés mértéke emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya az öregségi nyugdíjra, továbbá a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőzően meghatározott időn belül szűnik meg.

Rendkívüli felmondás

A munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli felmondással a másik fél súlyos kötelességszegése esetén jogosult megszüntetni, azonnali hatállyal.
A munkáltatói rendkívüli felmondást a munkáltatónak indokolnia kell, és közlése előtt lehetőséget kell adni a munkavállalónak az okok megismerésére és a védekezésre.

Határideje
A rendkívüli felmondás jogát az alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, későbbi tudomásszerzés esetén legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet gyakorolni.

Eljárás a munkaviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén

A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor munkakörét köteles átadni és a munkáltatóval el kell számolnia, valamint a munkavállaló részére az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni az előírt igazolásokat.
A munkavállaló kérelmére munkaviszonyának megszüntetésekor, illetve az ezt követő egy éven belül a munkáltató köteles működési bizonyítványt adni.

Abban az esetben, ha akár a munkáltató, akár a munkavállaló vitatja a másik fél rendes vagy rendkívüli felmondásának jogszerűségét, vagy a munkavállaló nem kapja meg a Munka Törvénykönyve által előírt járandóságokat, munkaügyi per megindításának lehet helye, a törvényben meghatározott 30 napos határidőn belül. Egy munkaügyi per megindításának lehetősége, szükségessége illetve esélyei minden esetben kizárólag alapos jogi és ténybeli mérlegelés alapján vizsgálhatóak.

 

 
Kezdőlap | Impresszum | Adatvédelem | Kapcsolatfelvétel

©2023. Minden jog fenntartva.